Nei til atomvåpen | Opprop

"Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud"

Jeg ønsker å motta Nei til Atomvåpens nyhetsbrev på epost

Krev at Norge støtter FNs atomvåpenforbud

Bli med å krev at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud.

I dag finnes det over 13 000 atomvåpen i verden.

1800 av disse står i høy beredskap, klare til å utskytes på minutters varsel. Ni atomvåpenstater truer global sikkerhet. Til enhver tid står det tusenvis av atomvåpen rettet mot hverandre i en usikker terrorbalanse. Et system av selvutslettelse som er så ustabilt at vi ved uhell eller feil informasjon kan snuble inn i en atomkrig.

Over 75 år etter Hiroshima og Nagasaki er atomtrusselen større enn på lenge.

FNs atomvåpenforbud

I 2017 ble et historisk forbud mot atomvåpen vedtatt av et stort flertall av verdens land i FN. Atomvåpenforbudet er et verktøy for å presse atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig nedrustning og lovfester normen mot atomvåpen, og er uttrykk for at et flertall av verdens stater anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile.

På FN-dagen den 24. oktober 2020, fikk FN-traktaten som forbyr atomvåpen de nødvendige 50 ratifikasjonene for å bli gjeldende internasjonal folkerett.

En av de viktigste funksjonene til folkeretten er å etablere normer og tegne opp grenser for hva vi som internasjonalt samfunn godtar. FNs atomvåpenforbud gjør nettopp det; etablerer en ny og sterkere norm mot atomvåpen, og plasserer atomvåpen i samme folkerettslige kategori som kjemiske og biologiske våpen.

Den 22. januar 2021 trer/trådte avtalen i kraft. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen og betyr at forbudene og forpliktelsene i avtalen nå er gjeldende for alle stater som har ratifisert forbudet (statsparter). Avtalen forbyr statsparter alle aktiviteter forbundet med atomvåpen - å utvikle, teste, produsere, overføre, oppbevare, lagre, bruke, å true med å bruke atomvåpen. De har heller ikke lov til å tillate andre å stasjonere atomvåpen på deres territorium, eller å støtte, oppmuntre eller oppfordre andre stater til noen av de forbudte aktivitetene.

Innen ett år etter at forbudet har trådt i kraft, og annethvert år etter det, skal statspartene og observatørstatene møtes for å vurdere og ta avgjørelser om implementeringen av forbudet. På det første statspartsmøtet skal statspartene blant annet bestemme tidsfrister for ødeleggelse av atomvåpen for atomvåpenstater som slutter seg til avtalen.

Norge har ikke signert forbudet

Norge har ikke signert forbudet og stod sammen med atomvåpenstatene og boikottet forhandlingene om forbudet. Norge tilhører dermed et mindretall av verdens land som mener at å true med massedrap av sivile er en legitim forsvarsstrategi. Dette til tross for at 4 av 5 nordmenn ønsker at Norge skal slutte seg til FNs forbud mot atomvåpen, ifølge en undersøkelse utført for Norsk Folkehjelp i 2017.

Men ikrafttredelsen  har også en betydning for land som står utenfor avtalen. Norge er som alle andre stater del av det internasjonale samfunnet, og Norge påvirkes av hva som skjer i andre stater, av internasjonale avtaler og avgjørelser som tas i internasjonale fora. En sterkere folkerettslig norm mot atomvåpen vil dermed også påvirke politikkutformingen her til hjemme.

Hvor stor betydning forbudet får for Norge er opp til både våre folkevalgte og oss innbyggere. Du og jeg kan si tydelig ifra at det er uakseptabelt at Norge ikke er med på den globale dugnaden for å styrke normen mot atomvåpen ved å stemme på partier som ønsker at Norge skal ratifisere eller påvirke partier som enda ikke støtter norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

Selv om stater som ikke er en del av FNs atomvåpenforbud ikke er bundet av forpliktelsene i avtalen, vil en styrket norm mot atomvåpen også påvirke de statene som ikke er en del av avtalen. I takt med at normen mot atomvåpen styrkes, trekker i tillegg flere og flere investeringer ut av denne industrien.

Flere og flere norske byer og lokalsamfunn markerer sin støtte til FNs atomvåpenforbud.

Hva skjer med signaturen din?

Hver signatur bidrar til å legge press på norske myndigheter og sender et tydelig signal til våre folkevalgte om at Norge må bli med på den internasjonale dugnaden for å avskaffe atomvåpen ved å slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

Om oss

Nei til Atomvåpen

SoCentral

Øvre Slottsgate 3

0157 Oslo